นายอนุกูล ทองนุ้ย
ผอ.สพป.บึงกาฬ
081-2605828

นายอุดมสิน คำมุงคุณ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ
081-8732716

นายฐิตินันท์ นันทะศรี
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ
061-5492509

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ
089-8618226

กลุ่มอำนวยการ

นางรำไพ ทองกาสี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
083-3789292

นางอุลัยวรรณ มาลีลัย
นักจัดการงานทั่วไป
098-1372199

น.ส.วัชรี ศรีบุญพิมพ์สวย
เจ้าหน้าที่

นายชยุต ทองดีเวียง
พนักงานขับรถ

นายสำรอง พรมโสภา
พนักงานขับรถ

น.ส.ปรียา สุริยะกาญจน์
แม่บ้าน

น.ส.สุพรรษา สุริยะกาญจน์
พนักงานราชการ
088-5641556

น.ส.กาญจนา หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่

นายปาระเมศ อุดมกัน
พนักงานขับรถ

นายภานุวัฒน์ มากดี
คนสวน

น.ส.ธนารีย์ จำปาวัตร์
พนักงานราชการ
090-1938265

นางสาวนฤมล ผาด่านแก้ว
เจ้าหน้าที่

นายกิตติศักดิ์ แก้วนาง
ช่างไฟฟ้า 4

นางนุศรา มากดี
แม่บ้าน

นายสุมิน จันทะแสง
ยาม

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางอนงค์ พูลสง่า
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
094-2833520

นางกรรณิกา บุญผ่องศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
086-2350877

นางสาวรจนา สมรักษ์
เจ้าหน้าที่

นางสาวสมฤดี สีโดน
เจ้าหน้าที่

นางศิริลักษณ์ กางทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
089-5708962

นางสาวนฤมล อ่อนท้าว
เจ้าหน้าที่

นางสาวศิรประภา พิสัยกุล
เจ้าหน้าที่

นางธัญลักษณ์ ทิมแดง
นักวิชาการพัสดุ
085-7569861

นางสาวสมฤทัย อินทรปัญญา
พนักงานราชการ
084-7984905

นางสาวปิยะนุช สุนาวงษ์
เจ้าหน้าที่

กลุ่มนโยบายและแผน

นางสการะ จีนะสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
089-5099627

นายยุทธพร ภักดีหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
085-4901965

นายพัฒนะทอง ทุมโยมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
089-9808734

นางสาวดารารัตน์ จันทร์โคตร
เจ้าหน้าที่

นางสาวสุวิชญา แก้วลุน
เจ้าหน้าที่

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวชนิดา บุญเฮ้า
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
084-6852358

นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ
นักทรัพยากรบุคคล
061-0965544

นางสาวอัยภัค กีรติปรียา
นักทรัพยากรบุคคล
095-1465393

นางชนิดา ศรีสุข
นักทรัพยากรบุคคล
081-0528179

นางอธิณี ธรรมจิตร
นักทรัพยากรบุคคล

นางจินตนา บัวนาค
นักทรัพยากรบุคคล
083-3544470

นายอนุพงษ์ เขียวอ่อน
เจ้าหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายเสนอ รัมพนีนิล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
080-4619453

นางสุกัลยา ทองนุ้ย
นักวิชาการศึกษา
089-5741554

นายประวี สมภักดี
นักวิชาการศึกษา
087-2258485

นางสาววิสา เหลาลม
เจ้าหน้าที่

นายวัฒนา มูลมะณี
นักวิชาการศึกษา
081-1464237

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสุกัลยา ทองนุ้ย
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
089-5741554

นางนางลักษณ์ โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์
0834086188

นางอธิณี ธรรมจิตร
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจุฬารัตน์ ทะราษฎร์
เจ้าหน้าที่

กลุ่มกฏหมายและคดี

นายทรงราชย์ วงษ์ภูธรณ์
นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
088-5183991

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางระเบียบ กาละชิต
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
087-9442312

นางสาวสมฤดี สีโดน
เจ้าหน้าที่

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสันติชัย พรหมอารักษ์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
089-1044756

นางสุภาวดี กุมภิโร
ศึกษานิเทศก์
084-2615695

นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์
ศึกษานิเทศก์
082-8468787

นางหวานใจ เวียงยิ่ง
ศึกษานิเทศก์
096-7959054

นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง
ศึกษานิเทศก์
094-1901998

นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์
ศึกษานิเทศก์
088-7159896

นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์
ศึกษานิเทศก์
081-9651059

นายสุรชัย โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์
086-4505409

นางสาวสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์
ศึกษานิเทศก์
086-2353521

นางสาวเพชรรัตน์ มาตย์สมบัติ
ศึกษานิเทศก์
082-1130207

นางสาวนิรมล ปาปะขำ
ศึกษานิเทศก์
062-3566155

นายพรสยาม หลายเจริญ
เจ้าหน้าที่

นางสาวอภินัน อรกุล
ศึกษานิเทศก์
081-2610831

นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์
083-4086188

นางสาวพิชญาภัค พลโคตร
ศึกษานิเทศก์
091-0641657

นายสมศักดิ์ วันโย
ศึกษานิเทศก์
091-8631354

นางสาวศิริพร คำภูษา
ศึกษานิเทศก์
082-1066378

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุรชัย โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0864505409

นางหวานใจ เวียงยิ่ง
ศึกษานิเทศก์
096-7959054

นายณัฐวัช อรัญมิ่ง
เจ้าหน้าที่

นางสาวปรียาภรณ์ กาละชิต
เจ้าหน้าที่

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube