นางรำไพ ทองกาสี
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
083-3789292

นางอนงค์ พูลสง่า
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
094-2833520

นางสการะ จินะสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
089-5099627

นายสันติชัย พรหมอารักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
089-1044756

นายทรงราชย์ วงษ์ภูธรณ์
นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
088-5183991

นางชนิดา บุญเฮ้า
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
084-6852358

นายเสนอ รัมพนีนิล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
080-4619453

นางสุกัลยา ทองนุ้ย
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
089-5741554

นางระเบียบ กาละชิต
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวสอบภายใน
087-9442312

นายสุรชัย โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
086-4505409

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube