วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มุ่งบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ บนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ
        1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ
        3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
        1. ผู้เรียนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
        2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
        3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติ
        5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ สู่สถานศึกษา
        6. สถานศึกษาในพื้นที่ชายแดน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
        7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
        8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์
        1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
        2. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
        3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนรวมในการจัดการศึกษา
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

จุดเน้น 339
3 เพิ่ม
        1.เพิ่มความห่วงใย
        2.เพิ่มกำลังใจ
        3.เพิ่มความไว้วางใจ
3 เป้าหมาย
         1. นักเรียนคุณภาพ(Studen Quality)
         2. โรงเรียนคุณภาพ(School Quality)
         3. ประชารัฐคุณภาพ(State Civil Quality)
9. ตัวชี้วัด
        1. ผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือสูงกว่าระดับชาติ
        2. ครู ได้รับการพัฒนา PLC (Professional Learning Community)
        3. การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของครูและบุคลากร
        4. ผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาหรือสูงกว่าระดับชาติ
        5. ผู้รับบริการพึงพอใจ (ไม่มีข้อร้องเรียน)
        6. เครือข่ายการมีส่วนร่วม
        7. สถานศึกษา สะอาด ปลอดภัย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube