โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 โดยมี นายฐิตินันท์ นันทะศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ, นางสุกัลยา ทองนุ้ย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมอบรม จำนวน 101 คน ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าวมี 5 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ, หน่วยที่ 2 การจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรธที่ 21, หน่วยที่ 3 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, หน่วยที่ 4การมีส่วนร่วมในการพัฒนาในสถานศึกษา งานตามภารกิจของสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และหน่วยที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร, ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV,DLIT