นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มซาง-หนองทุ่ม

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุรชัย โพธิ์คำ, นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ, นายสมศักดิ์ วันโย และนางสาวศิริพร คำภูษา ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ ได้นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนซาง หนองทุ่ม โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ร่วมต้อนรับ และร่วมนิเทศติดตามทั้ง 8 โรงเรียน คือ หนองทุ่มวิทยา, บ้านหนองจิก, บ้านกุดสิม, บ้านเหล่าหนองยาง, บ้านโคกบริการสันกำแพง, บ้านซ่อมกอก, บ้านท่าสำราญ, และโรงเรียนชุมชนบ้านซาง