นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุรชัย โพธิ์คำ, นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ, นายสมศักดิ์ วันโย และนางสาวศิริพร คำภูษา ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ ได้นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเซกา โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ร่วมต้อนรับ และร่วมนิเทศติดตามทั้ง 8 โรงเรียน คือ บ้านห้วยคอม, บ้านห้วยเรือ, บ้านทรัพย์วังทอง, บ้านโนนเหมือดแอ่, บ้านนางัวสายปัญญา, บ้านห้วยผักขะ, บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์, และโรงเรียนอนุบาลเซกา