การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มป่งไฮ-น้ำจั้น

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมด้วย นายสุรชัย โพธิ์คำ, นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ, นายสมศักดิ์ วันโย และนางสาวศิริพร คำภูษา ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ ได้นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนป่งไฮ-น้ำจั้น โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน ร่วมต้อนรับ และร่วมนิเทศติดตามทั้ง 8 โรงเรียน คือ บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี, บ้านท่าเชียงเครือ, บ้านหนองชัยวาน, บ้านดงกะพุงหนองนาแซง, บ้านเหล่าคาม, บ้านคำบอน, ท่าไร่วิทยา, และบ้านหนองแก่งทราย