ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่๒

วันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
                พร้อมด้วย รอง อุดมสิน คำมุงคุณ  รอง ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
ศึกษานิเทศก์ทุกคนและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ สพฐ. 
นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. และ นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ 
รักษาการผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการ ๘ เรื่อง ๑)โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล ๒)การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ๓)การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 
๔)สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ:สายอาชีพ ๕)การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส ๖)การสร้าง
เครือข่ายช่วยเหลือและดูแลคุ้มครองโดยนักจิตวิทยาในเขตพื้นที่ ๗)การอ่านออก เขียนได้
คิดเลขเป็น ๘)สหกรณ์โรงเรียนณ ห้องประชุม สพป.บึงกาฬ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube