การจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพิ่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีให้เป็นไปใปแนวทางเดียวกัน เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือฯ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพท. ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นคณะกรรมการ โดยมีนายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬเป็นประธานและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำข้อตกลงร่วม MOU ระหว่างสำนักงานเขตฯ กับ ผอ.โรงเรียน และ MOU ระหว่าง ผอ.โรงเรียน กับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานที่ตรงกัน และใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสาระสำคัญของข้อตกลงดังกล่าวว่าด้วยเรื่อง การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจากราชการ การบริหารงานบุคคลอื่นๆ เป็นต้น

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Follow by Email
Facebook
YouTube